Regulamin

Regulamin sklepu cyfrowego Zwierciadlo.pl

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu cyfrowego sklepcyfrowy.zwierciadlo.pl, dostępnego pod adresem https://sklepcyfrowy.zwierciadlo.pl, zwanego dalej Sklepem, w tym zasady sprzedaży produktów, prawa oraz obowiązki zamawiającego (zwanego dalej Zamawiającym) i administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży towarów, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających składających zamówienia. Każdy użytkownik Sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067108, posiadająca NIP 5252222636, REGON 017400479, zwana dalej Sprzedającą lub Administratorem. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze Sprzedającą za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt” Sklepu.
3. Przeglądanie oferty sklepu cyfrowego zwierciadlo.pl/sklepcyfrowy nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Zamawiającego na produkty dostępne w Sklepie wymaga złożenia zamówienia w trybie określonym w § 2.
4. Sprzedaż produktów udostępnianych w Sklepie odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
5. Przedmiotem transakcji w Sklepie są towary uwidocznione na stronie internetowej zwierciadlo.pl/sklepcyfrowy w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 6.
6. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie na wybrane produkty, Zamawiający wskazuje na produkty dostępne w Sklepie, których zakupem jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”. Następnie Zamawiający powinien wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do faktury. Następnie Zamawiający potwierdza zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia z ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Zamawiający jest przekierowywany do operatora płatności Dotpay w celu dokonania opłacenia zamówienia.
2. Zamówienie w postaci plików elektronicznych zostanie dostarczone do Zamawiającego na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
3. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedającego o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
4. Przyjęcie prawidłowego zamówienia do realizacji następuje w przypadku zamówień płatnych poprzez dokonanie opłaty za potwierdzone zamówienie przez Zamawiającego poprzez platformę płatności Dotpay i skuteczne zaksięgowanie tej opłaty po stronie Sprzedającego.
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym, której przedmiotem są zamówione produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu wybranego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany produkt i/lub część produktów z zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedającego, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego, a zamówienie automatycznie zostaje anulowane. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedający zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego opisanych powyżej, w przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny i brak jest możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedający zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.
7. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i akceptuje jego postanowienia.

§ 3. Ceny towarów i płatności

1. Ceny podawane przy produktach dostępnych w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Sklepie są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów, jest przedstawiana Zamawiającemu w ramach jego „Koszyka zakupów” i składanego zamówienia.
2. Zamawiający może wybrać sposób płatności, który jest dostępny u operatora płatności Dotpay w chwili dokonywania opłaty za Zamówienie.
3. Sprzedający po realizacji zamówienia wystawia i dostarcza Zamawiającemu dokument sprzedaży.
4. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego za zamówione produkty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia (nie dotyczy sytuacji dokonywania płatności za pobraniem) powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych produktów, dodawania i wycofywania produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Zamawiającego zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Sklepie nie stanowią inaczej.
7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§ 4. Dostawa produktów

1. Wysyłka prawidłowo zamówionych produktów odbywa się niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie.
2. Zamówione produkty wysyłane są na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.
3. Sprzedający dostarcza e-wydania w postaci plików PDF do pobrania.

§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji zamówienia i zakupionych produktów, w tym niezgodności produktu z zamówieniem, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email multimedia@grupazwierciadlo.pl lub listownie na adres Sprzedającego wskazany w § 1 pkt. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji produktu dowód jego zakupu. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
2. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
3. Decyzja Sprzedającego co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6. Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7. Dane osobowe

1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu zamówienia przez Sprzedającego w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia dokonywanego w Sklepie. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Każdemu Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do żądania usunięcia danych.
3. W przypadku jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy mogą być również wysyłane przez Sprzedającego informacje handlowe.
4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Zamawiający będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającym Umowy sprzedaży;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym,
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.
3. Od 15 lutego 2016 r. Zamawiający będący konsumentem może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Zamawiającym umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: multimedia@grupazwierciadlo.pl

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdorazowej zmianie Sprzedająca poinformuje użytkowników Sklepu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian. Korzystanie przez użytkownika ze stron Sklepu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone przez Sprzedającą zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu.
3. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego, że konto lub zamówione produkty są w sposób nieuprawniony przekazywane osobom trzecim, np. login i hasło zostają publicznie udostępnione, Sprzedający ma prawo do natychmiastowego zablokowania konta Zamawiającemu. W przypadku zablokowania konta przez Sprzedającego Zamawiającemu, Zamawiający może skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w § 6. Reklamacje.

§ 10. REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA KODÓW RABATOWYCH

 1. Kod rabatowy wartościowy lub procentowy upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na https://sklepcyfrowy.zwierciadlo.pl przy założeniu ew. progów minimalnych zaznaczonych w informacji o promocji.
 2. Aby skorzystać z kodu, należy go wprowadzić w podsumowaniu zamówienia, w polu „Posiadasz kod zniżkowy? Kliknij aby go wpisać”.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w sklepie.
 4. Kody rabatowe nie sumują się. W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden kod rabatowy.
 5. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną w całości ani w części.
 6. W przypadku kiedy zamówienie użytkownika ma niższą wartość, niż kod rabatowy wartościowy, niewykorzystana kwota przepada.
 7. Wartościowym kodem rabatowym nie można opłacić kosztów przesyłki.
 8. Produkty, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep. Użytkownik otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na rachunku.
 9. Nie ma możliwości zwrotu w sklepie zwierciadlo.pl/sklepcyfrowy kodów zakupionych na platformie MyBenefit.
 10. Sklep ma prawo odmówić realizacji kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności, tym samym kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.